Kontakt

Formularz kontaktowy

 

  Czytaj więcej
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

   

  [Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Rogóż, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą Fanaberia Magdalena Rogóż, 51-144 Wrocław ul. Karpińskiego 27, NIP 898-105-82-49, REGON: 930874101, kontakt: +48 602450550 lub 667030309. (dalej jako: „Administrator”).

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres 53-020 Wrocław, ul. Krzycka 97/2, lub elektronicznie − na adres e-mail akademiaurodywroclaw@gmail.com lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 602450550 lub 667030309.

   

  [Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

  3. Pana/Pani dane osobowe, udostępnione nam przez Pana/Panią dobrowolnie w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celach:

  (a) komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;

  (b) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie adresu e-mail, numeru telefonu lub imienia i nazwiska jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym.

  5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

   

  [Kategorie odbiorców danych osobowych]

  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.

  7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

   

  [Okres przechowywania danych osobowych]

  9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

  10. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   

  [Prawa]

  11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  12. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

  13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

  14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).

  15. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje jak wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155